ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 12
Промени в МСФО, свързани с участията в съвместни предприятия
авторски материал, стр. 5
За многобройните задължения по мерките срещу изпирането на пари, предвидени за счетоводителите
авторски материал, стр. 11
Дълговата криза е в резултат и на счетоводните грешки в публичния сектор
авторски материал, стр. 16
Становище № 91-00-242 от 24.11.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 19
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви, придобити от местни физически лица
авторски материал, стр. 35
Възстановяване на ДДС на български данъчно задължени лица, начислен им в държава - членка на Общността
авторски материал, стр. 42
Задължение за дерегистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 49
Писмени обяснения от трети лица в данъчно-осигурителния процес
авторски материал, стр. 57
Последните промени в Закона за митниците и въвеждането на допълнителни правомощия на митническите органи
авторски материал, стр. 61
Застраховането на работниците и служителите - Задължение, но и “инвестиция” за работодателите
авторски материал, стр. 66
Новите моменти в Законаза финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал, стр. 72