ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 09
Счетоводно отчитане в предприятията на разходи по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка
авторски материал, стр. 18
Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор - Въпроси и отговори - 1/2011
авторски материал, стр. 23
Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор - Въпроси и отговори - 2/2011
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2011
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2011
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2011
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 8/2011
авторски материал, стр. 32
Данъчно третиране на самофактурирането съгласно ЗДДС
авторски материал, стр. 34
Дистанционните продажби в ЗДДС и в Регламент № 282/2011 на Съвета за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС
авторски материал, стр. 39
Обжалване на акт за установяване на публично общинско вземане за такса за битови отпадъци, издаден от органите по приходите към общината
авторски материал, стр. 44
Издаване на наказателно постановление при нарушение на данъчни
авторски материал, стр. 51
За някои проблеми при присъждането на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
авторски материал, стр. 57
Изисквания към митническото оформяне на пощенските и куриерските пратки при поръчки на стоки по интернет
административна практика, стр. 68
Задължителна застраховка “Гражданска отговорност”на автомобилистите и промените, извършени в нейната регламентация през 2011 г.
авторски материал, стр. 72
Коментар на променитев Закона за устройството на държавния бюджет
авторски материал, стр. 79