ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 08
Преглед на някои от промените в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Решение № 117 от 26.04.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 16
Изземване на имоти - държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 23
Преглед на съдебната практика по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФпо новия ГПК
авторски материал, стр. 29
Изплащане от държавата на присъдена издръжка на ненавършили пълнолетие деца
авторски материал, стр. 41
Публичната продан на ипотекиран недвижим имот и съдбата на учредените върху него ипотеки
авторски материал, стр. 49
За съдбата на писмените справки по чл. 44 от Правилника за вписванията
авторски материал, стр. 56
Определение № 49 от 1.02.2010 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 59
Актуални въпроси на съгласуването на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения
авторски материал, стр. 64
Гаражите са самостоятелни обекти със специални правила за тях
авторски материал, стр. 74
Публичността в авторското право
авторски материал, стр. 77
Стратегия за избор и закрила на съществуващи права върху марки в рамките на ЕС
авторски материал, стр. 82