ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 07
Графикът за ползване на отпуските - Съдържание, утвърждаване и извършване на промени
авторски материал, стр. 5
За някои нерешени въпроси в новата уредба на трудовия договор за надомна работа
авторски материал, стр. 14
Разноските на свидетеля не се поемат от работодателя
авторски материал, стр. 21
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за педагогическите кадри
авторски материал, стр. 23
Договорите за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и отговорността при неизпълнението им
авторски материал, стр. 27
Уволнението поради липса на качества се мотивира
авторски материал, стр. 35
Органът по назначаването не може да предостави платения годишен отпуск на държавния служител без негово писмено искане или съгласие
авторски материал, стр. 37
Удължаване срока на трудовия договор по реда на Закона за висшето образование
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори във връзка с обезщетенията, изплащани от работодателя – 1/2011
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори във връзка с обезщетенията, изплащани от работодателя – 2/2011
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори във връзка с обезщетенията, изплащани от работодателя – 3/2011
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори във връзка с обезщетенията, изплащани от работодателя – 4/2011
авторски материал, стр. 50
Може ли да се получава заплата и пенсия едновременно
авторски материал, стр. 52
Специални грижи за безопасността и здравето на работещите непълнолетни лица
авторски материал, стр. 53
Съставяне на акт за установяване на административно нарушение по КСО и издаване на наказателно постановление
авторски материал, стр. 65
Съставяне на акт за установяване на административно нарушение по КСО и издаване на наказателно постановление
авторски материал, стр. 65
Съкратените с инвалидна пенсия получават обезщетение за безработица
авторски материал, стр. 70
Съкратените с инвалидна пенсия получават обезщетение за безработица
авторски материал, стр. 70
Промени в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
авторски материал, стр. 72
Промени в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
авторски материал, стр. 72
Право на лечение в чужбина и възстановяване на извършените медицински разноски
авторски материал, стр. 75
Право на лечение в чужбина и възстановяване на извършените медицински разноски
авторски материал, стр. 75
Новата Инструкция за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност
авторски материал, стр. 88
Новата Инструкция за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност
авторски материал, стр. 88