ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 07
Ползване, отлагане на ползването и погасяване на правото на ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94СС-180 от 25.05.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94ББ-62 от 25.05.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ММ-237 от 25.05.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ВВ-128 от 21.05.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 92-275 от 02.05.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94ЕЕ-83 от 26.04.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 92-168 от 23.04.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 26-789 от 17.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94 НН-126 от 07.06.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Добри практики за управление на риска на работното място за водачите в автомобилния транспорт
авторски материал, стр. 24
Нова актуализация на Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал, стр. 30
Заповед № РД01-426 от 30.05.2011 г.
административна практика, стр. 32
Заповед № РД01-529 от 30.06.2011 г.
административна практика, стр. 43
Схемата „Шанс за всички“ - Подкрепа за социалното включване на хората с увреждания
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 1/2011
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 2/2011
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 3/2011
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 4/2011
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 5/2011
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 6/2011
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 7/2011
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 8/2011
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 9/2011
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-141 от 08.06.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-142/10.06.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ през 2010 година
административна практика, стр. 88