ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 07
Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД
авторски материал, стр. 5
Може ли ликвидатор да представлява търговско дружество след изтекъл срок на ликвидацията?
авторски материал, стр. 18
Правна същност и последици от прехвърляне на правото на участие в консорциум ­ гражданско дружество
авторски материал, стр. 24
Решение № 51 от 07.04. 2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 32
Решение № 36 от 25.05. 2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 37
Възможност за възлагане на съдебни поръчки по ГПК
авторски материал, стр. 40
Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 50
Нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които налагат нейното прекратяване
авторски материал, стр. 62
Новият режим на групово освобождаване в антитръстовото право
авторски материал, стр. 75