ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2011 г."
Решение № 357 от 3.05.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 337
Решение № 109 от 25.02.2010 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 339
Решение № 358 от 8.06.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 342
Решение № 104 от 23.02.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 345
Решение № 366 от 28.04.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 348
Решение № 493 от 18.06.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 351
Решение № 464 от 26.05.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 353
Решение № 207 от 26.04.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 356
Решение № 113 от 9.02.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 361
Решение № 364 от 3.05.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 363
Решение № 496 от 7.06.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 367
Решение № 518 от 8.08.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 370
Решение № 495 от 3.06.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 372
Решение № 8 от 28.01.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 375
Решение № 22 от 23.02.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 378
Решение № 393 от 26.05.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 381
Решение № 540 от 7.07.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 383
Решение № 360 от 30.04.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 387
Решение № 449 от 17.06.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 389
Решение № 444 от 15.06.2010 г. на ВКС, I. г.о.
съдебна практика, стр. 392
Решение № 534 от 11.06.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 395
Решение № 274 от 31.05.2010 г. на ВКС, III т.о.
съдебна практика, стр. 399
Писмо № 03-523 от 25.03.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 403
Писмо № 26-611 от 08.09.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 404
Писмо № 94КК-7 от 13.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 405
Писмо № 0401-139 от 10.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 406
Писмо № 0413-950 от 16.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 407
Писмо № 94НН-72 от 15.03.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 408
Писмо № 94АА-217 от 27.07.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 408
Писмо № 26-599 от 01. 09. 2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 409
Писмо № 26-745 от 25.11.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 411
Писмо № 92-791 от 19.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 413
Писмо № 92-611 от 26.07.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 414
Писмо № 26-109 от 04.02.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 415
Писмо № 94АА-151 от 14.07.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 416
Писмо № 12-1576 от 21.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 417
Писмо № 94ВВ-264 от 13.08.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 417
Писмо № 94ЕЕ-61 от 12.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 418
Писмо № 92-563 от 08.07.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 419
Писмо № 94ЮЮ-16 от 13.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 420
Писмо № 94ТТ-16 от 20.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 420
Писмо № 94ВВ-146 от 20.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 421
Писмо № 94ИИ-205 от 06.07.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 422
Писмо № 94 ММ-314 от 20.07.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 424
Писмо № 26-645 от 01.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 425
Писмо № 92-630 от 05.08. 2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 426
Коментар по трудови отношения - Функции на Националния съвет за тристранно сътрудничество - 2011 г.
авторски материал, стр. 427
Коментар по трудови отношения - Браншови съвети за тристранно сътрудничество - 2011 г.
авторски материал, стр. 428
Коментар по трудови отношения - Областни съвети за тристранно сътрудничество - 2011 г.
авторски материал, стр. 431
Коментар по трудови отношения - Решения на съветите за тристранно сътрудничество - 2011 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по трудови отношения - Информиране и консултиране на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ - 2011 г.
авторски материал, стр. 436
Коментар по трудови отношения - Споразумение между работодателя и представителите на работниците и служителите - 2011 г.
авторски материал, стр. 441
Коментар по трудови отношения - Участие на централните ръководства на синдикалните и работодателските организации в обсъждането на въпроси на трудовите и осигурителните отношения - 2011 г.
авторски материал, стр. 442
Коментар по трудови отношения - Съдействие за осъществяване на дейността на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите - 2011 г.
авторски материал, стр. 444
Коментар по трудови отношения - Съставяне и представяне на общ проект за колективен трудов договор от синдикалните организации - 2011 г.
авторски материал, стр. 448
Коментар по трудови отношения - Действие на колективния трудов договор при промени на работодателя - 2011 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по трудови отношения - Необходими документи за сключване на трудов договор - 2011 г.
авторски материал, стр. 454
Коментар по трудови отношения - Трудов договор за работа през определени дни от месеца - 2011 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по трудови отношения - Постъпване на работа при възникнало трудово правоотношение - 2011 г.
авторски материал, стр. 462
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за работа при мандатен орган - 2011 г.
авторски материал, стр. 468
Коментар по трудови отношения - Равни права и задължения на работниците и служителите по срочни и безсрочни трудови договори - 2011 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по трудови отношения - Специфични задължения на работодателя към работниците и служителите по срочни трудови правоотношения - 2011 г.
авторски материал, стр. 471
Коментар по трудови отношения - Комисия за допускане до конкурс и комисия за провеждане на конкурса - 2011 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Уведомление до НАП от работодателя за сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор - 2011 г.
авторски материал, стр. 475
Коментар по трудови отношения - Трудов договор за вътрешно заместване и трудов договор за вътрешно заместване със съвместителство - 2011 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар по трудови отношения - Договор за ученичество - 2011 г.
авторски материал, стр. 486
Коментар по трудови отношения - Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г.
авторски материал, стр. 488
Коментар по трудови отношения - Презумпция за трудов договор, сключен за неопределено време - 2011 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по трудови отношения - Допълнителни условия за несъвместимости за работещите в държавната и общинската администрация - 2011 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по трудови отношения - Специфични въпроси в съдържанието на трудовия договор за допълнителен труд - 2011 г.
авторски материал, стр. 498
Коментар по трудови отношения - Удължаване на срока за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя - 2011 г.
авторски материал, стр. 503
Коментар по трудови отношения - Работно време по трудов договор за допълнителен труд - 2011 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар по трудови отношения - Официални празници и заплащане на труда, положен през дните на официалните празници - 2011 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар по трудови отношения - Ползване на платения годишен отпуск през календарната година, за която се полага - 2011 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар по трудови отношения - График за ползване на платения годишен отпуск - 2011 г.
авторски материал, стр. 515
Коментар по трудови отношения - Отлагане ползването на платения годишен отпуск през календарната година, за която се полага - 2011 г.
авторски материал, стр. 519
Коментар по трудови отношения - Отлагане ползването на платения годишен отпуск при уважителни причини по искане на работника или служителя - 2011 г.
авторски материал, стр. 521
Коментар по трудови отношения - Давност за ползване правото на платен годишен отпуск - 2011 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по трудови отношения - Решение № 12 от 11.11.2010 г. на Конституционния съд за ползването на платените годишни отпуски - 2011 г.
авторски материал, стр. 528
Коментар по трудови отношения - Ползване на дни за религиозни празници от работници и служители, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното - 2011 г.
авторски материал, стр. 535
Коментар по трудови отношения - Ред за ползване на платения годишен отпуск от работника или служителя - 2011 г.
авторски материал, стр. 538
Коментар по трудови отношения - Право на работодателя да предоставя ползването на платения годишен отпуск на работника или сулжителя и без негово писмено искане или съгласие - 2011 г.
авторски материал, стр. 542
Коментар по трудови отношения - Едностранно определяне ползването на платения годишен отпуск от работника или служителя - 2011 г.
авторски материал, стр. 545
Коментар по трудови отношения - Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск - 2011 г.
авторски материал, стр. 546
Коментар по трудови отношения - Органи, които налагат дисциплинарните наказания - 2011 г.
авторски материал, стр. 550
Коментар по трудови отношения - Съдържание на заповедта за дисциплинарно наказание - 2011 г.
авторски материал, стр. 553
Коментар по трудови отношения - Промяна в основанието за възникване на имуществената отговорност на работодателя при трудова злополука и професионална болест - 2011 г.
авторски материал, стр. 555
Коментар по трудови отношения - Бригадна отговорност на работника или служителя (чл. 209 КТ) - 2011 г.
авторски материал, стр. 558
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор поради преустановяване дейността на предприятието - 2011 г.
авторски материал, стр. 560
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работник или служител при едностранно предоставен му неплатен отпуск от работодателя - 2011 г.
авторски материал, стр. 563
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с работещ пенсионер от работодателя (чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ) - 2011 г.
авторски материал, стр. 565
Коментар по трудови отношения - Промени в режима на масовите уволнения - 2011 г.
авторски материал, стр. 569
Коментар по трудови отношения - Преглед на съдебната практика на ВКС по имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест - 2011 г.
авторски материал, стр. 573
Коментар по трудови отношения - Безплатна храна на работниците и служителите, които работят при специфични условия на труд - 2011 г.
авторски материал, стр. 586
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение, предвидена в колективен трудов договор - 2011 г.
авторски материал, стр. 588
Коментар по трудови отношения - Признаване на неплатения отпуск при временна неработоспособност и при отпуск поради бременност и раждане за трудов стаж - 2011 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар по трудови отношения - Установяване на трудов стаж по съдебен ред - 2011 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по трудови отношения - Нови задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство - 2011 г.
авторски материал, стр. 599
Коментар по трудови отношения - Промени в размера на глобите за нарушения на трудовото законодателство - 2011 г.
авторски материал, стр. 602
Коментар по трудови отношения - Доказателствена сила на акта за установяване на нарушение на трудовото законодателство - 2011 г.
авторски материал, стр. 606
Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност за маловажно нарушение на трудовото законодателство - 2011 г.
авторски материал, стр. 608
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2010 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 663
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Информация и обучение на работниците и служителите по здравословни и безопасни условия на труд - 2011 г.
авторски материал, стр. 666
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Изисквания за работното оборудване - 2011 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства - 2011 г.
авторски материал, стр. 673
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на работодателя при установяване, разследване и регистриране на трудовите злополуки и професионалните заболявания - 2011 г.
авторски материал, стр. 675
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Национален съвет по условия на труд - 2011 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2010 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 788
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта през 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален съвет за насърчаване на заетостта - 2011 г.
авторски материал, стр. 798
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Финансиране на активната политика по заетостта - 2011 г.
авторски материал, стр. 801
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на предприемачеството - 2011 г.
авторски материал, стр. 803
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на заетостта на лица с трайни увреждания - 2011 г.
авторски материал, стр. 805
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Споразумение за доброволно уреждане на колективните трудови спорове при непосредствени преговори между страните - 2011 г.
авторски материал, стр. 816
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Подкрепа на стачни искания без да се преустановява работа - 2011 г.
, стр. 818
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Иск за установяване на незаконността на стачка - 2011 г.
авторски материал, стр. 822
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Стачка от солидарност - 2011 г.
авторски материал, стр. 826
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Предупредителна стачка - 2011 г.
авторски материал, стр. 829