ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 04
Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ)
авторски материал, стр. 5
Решение № 16 от 24.03.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 17
Решение № 5 от 8.02.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 20
Правна уредба на банковата тайна
авторски материал, стр. 26
Въпроси във връзка с опрощаването на задължения
авторски материал, стр. 37
Решение № 47 от 31.03.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 46
Решение № 49 от 31.03.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 49
Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
авторски материал, стр. 52
Основания за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 61
Практика на Съда на Европейския съюз по обществени поръчки
авторски материал, стр. 65
Неутралност на мрежата в секторната регулация и конкурентното право
авторски материал, стр. 70
Присъединяване на взискатели - Разпределение
авторски материал, стр. 88