ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 03
Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията
авторски материал, стр. 5
Практика на Съда на Европейския съюз - Принципът на равенство на акционерите и закрилата на малцинствените акционери
авторски материал, стр. 15
Решение № 171 от 16 .02.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 21
Частичното търговско предприятие ­ Същност и особености
авторски материал, стр. 24
Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
авторски материал, стр. 37
Решение № 152 от 2.02.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 46
Относно алтернативната местна подсъдност по чл. 113 ГПК и нейното приложно поле
авторски материал, стр. 50
Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 56
Обществени поръчки, изпълнявани при специални мерки за сигурност
авторски материал, стр. 66
Форма на злоупотреба с господстващо положение и задължението за неконкуриране
авторски материал, стр. 76