ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 02
Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ
авторски материал, стр. 5
Как се променя безсрочен договор
авторски материал, стр. 8
Отпуск за празника на всяка вяра
авторски материал, стр. 10
Материалноправни въпроси на дисциплинарната отговорност с важно практическо значение
авторски материал, стр. 11
Работодателят плаща за трудова злополука
авторски материал, стр. 18
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и по договор за управление
авторски материал, стр. 19
Новата Наредба за безплатното работно и униформено облекло
авторски материал, стр. 21
При конфликт на интереси законът дава предимство на незаконно уволнения работник или служител
авторски материал, стр. 28
Работният план ­ важно начало на ежегодния атестационен процес
авторски материал, стр. 31
Последните промени в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности
авторски материал, стр. 34
Управлението на човешките ресурси в “Софарма Трейдинг” АД
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по заплащане на труда – 1/2011
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори по заплащане на труда – 2/2011
административна практика, стр. 46
При промяна на длъжността в същото предприятие няма основания за намаляване на процента за трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 47
Обезщетението от четири заплати се плаща до месец след уволнението
авторски материал, стр. 49
Възлагане на контрола над законодателството, свързано с държавната служба, на инспекцията по труда
авторски материал, стр. 50
Подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2011 г.
административна практика, стр. 54
Националният план за действие по заетостта през 2011 г.
авторски материал, стр. 56
Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 65
Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 65
Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
авторски материал, стр. 72
Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
авторски материал, стр. 72
Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
авторски материал, стр. 75
Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
авторски материал, стр. 75
Промени в режима за отпускане на месечни добавки за деца с трайни увреждания
административна практика, стр. 78
Ред и условия за изписване на лекарствени продукти в рецептурните книжки
авторски материал, стр. 80
Ред и условия за изписване на лекарствени продукти в рецептурните книжки
авторски материал, стр. 80
Прилагане на новата Национална класификация на професиите и длъжностите от предприятията
авторски материал, стр. 88