ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 12
Определяне началото на изпълнение на трудовия договор
авторски материал, стр. 5
Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
авторски материал, стр. 7
Длъжността на майката се пази
авторски материал, стр. 9
От 13 ноември 2010 г. е в сила нова наредба за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ
авторски материал, стр. 10
Установяване на трудов стаж, придобит в друга държава - членка на Европейския съюз
авторски материал, стр. 17
Режим на ползване на платените годишни отпуски от държавните служители след решението на Конституционния съд
авторски материал, стр. 20
Класирането в конкурс за държавен служител не се оспорва пред съд
авторски материал, стр. 22
Фирменият етичен кодекс - Елемент на организационната култура
авторски материал, стр. 24
Има ли право работодателят да изплаща на работниците си само част от трудовото им възнаграждение
авторски материал, стр. 32
Поне четири заплати - при уволнение по специален ред
авторски материал, стр. 34
Мерки на работодателя за зимна подготовка на предприятието по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 36
Поддържане на работното място в безопасно състояние
авторски материал, стр. 40
Новата национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
авторски материал, стр. 54
Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 58
Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 58
Писмо № 04-02-371 от 12.11.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 94С-3015-1 от 15.11.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-1684-1 от 24.11.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Правото на обезщетение при бременност и раждане зависи от наличието на осигурителен стаж в съответния фонд на ДОО, а не на осигуряване въобще
авторски материал, стр. 69
Не плащат на майката, ако праща детето си на ясла
авторски материал, стр. 70