ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 10
Запазване на трудовите правоотношения при прехвърляне на дейност чрез аутсорсинг
авторски материал, стр. 5
Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
авторски материал, стр. 12
Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 28 август 2010 г.
авторски материал, стр. 14
Глобата не е дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 20
Отказът не спира уволнението
авторски материал, стр. 21
По-ниска долна граница на санкциите за нарушения на трудовите правила и нови задължения за работодателите
авторски материал, стр. 22
Поредни изменения в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 26
Преглед на съдебната практика на вас във връзка с тълкуването на понятието “професионален опит”
авторски материал, стр. 28
Индивидуалният план за кариерно развитие
авторски материал, стр. 33
Зачитане на трудов стаж при пореден трудов договор на работник или служител със същия работодател
авторски материал, стр. 40
Как се изчислява обезщетението за неползван отпуск
авторски материал, стр. 41
Обезщетението при съкращение се облага
авторски материал, стр. 42
Нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
авторски материал, стр. 44
Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 50
Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 50
Писмо № 94Е-1133-1 от 17 .09.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94С-2981-1 от 17.09.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 26-3169-1 от 17.09.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Условия за участие в дейността “Личен асистент”
административна практика, стр. 62
Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
авторски материал, стр. 64
Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 16/2010
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 15/2010
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 17/2010
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 18/2010
административна практика, стр. 75
Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 88