ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 10
Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
авторски материал, стр. 5
Европейското кооперативно дружество и Законът за кооперациите
авторски материал, стр. 16
Решение № 100 от 4.06.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 22
Защита на икономически по-слабата страна по договорите с общи условия
авторски материал, стр. 27
Преглед на съдебната практика по чл. 286, ал. 1 и 3 ТЗ
авторски материал, стр. 41
Решение № 15 от 8.09.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 46
Решение № 68 от 30.06.2010 г. на ВКС – ТК
административна практика, стр. 50
Нищожност на неустойката по търговските договори
авторски материал, стр. 53
Правна същност и особености на относителната нищожност по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал, стр. 57
Решение № 172 от 11.12.2009 г. ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 64
За временната мярка “спиране на процедурата” при обжалване на актове по ЗОП
авторски материал, стр. 68
Поемането на задължения от предприятия - алтернативен способ за възстановяване на конкуренцията
авторски материал, стр. 75