ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 09
Промените в Закона за независимия финансов одит от месец юли 2010 г.
авторски материал, стр. 5
Характерни особености на текущото счетоводно отчитане в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 11
Сделки по продажба на дялове в дъщерни предприятия, водещи до загуба на контрол
авторски материал, стр. 18
Непризнаване на счетоводни приходи, свързани с непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26 ЗКПО
авторски материал, стр. 24
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на лихви, получени от местно или чуждестранно физическо лице
авторски материал, стр. 28
Данъчно третиране на новацията по ЗДДС
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която и доставчикът, и получателят имат право на данъчен кредит
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Когато пазарната цена е данъчна основа на доставката, тя не подлежи на увеличенията и намаленията, предвидени с чл. 26, ал. 3-5 ЗДДС
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Прилагане на новите правила, регламентирани с чл. 54, ал. 4-6 ППЗДДС
авторски материал, стр. 44
Издаване на акт по реда на ДОПК от органи извън системата на Националната агенция за приходите
авторски материал, стр. 47
Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 52
Застраховка "Автокаско" с покритие и за чужбина
авторски материал, стр. 59
Запориране на банкови сметки
авторски материал, стр. 65