ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2010 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закони за изменение и допълнение на ЗКПО, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 32 от 28.04.2009 г. и бр. 95 от 01.12.2009 г. - 2010 г.
авторски материал, стр. 146
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с определянето на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък - 2010 г.
авторски материал, стр. 153
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения - 2010 г.
авторски материал, стр. 166
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения, свързани с подаването на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък - 2010 г.
авторски материал, стр. 173
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъка, удържан при източника - 2010 г.
авторски материал, стр. 176
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, засягащи данъчното третиране при прекратяване на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси - 2010 г.
авторски материал, стр. 181
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения в облагането с алтернативни данъци - 2010 г.
авторски материал, стр. 183
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Други промени, засягащи корпоративното подоходно облагане - 2010 г.
авторски материал, стр. 184
Писмо № 2-1771 от 14.07.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 187
Писмо № 3-3894 от 21.08.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 190
Писмо № 96-00-296 от 04.09.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 193
Писмо № 96-00-298 от 04.09.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 197
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Промени, свързани с прецизиране на съществуващи текстове – 2010 г.
авторски материал, стр. 267
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Отпадане на съществуващи и въвеждане на нови данъчни преференции – 2010 г.
авторски материал, стр. 283
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Промени, свързани с хармонизиране на разпоредбите на ЗДДФЛ с правото на ЕС – 2010 г.
авторски материал, стр. 297
Писмо № 3-3268 от 10.07.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 305
Писмо № 96-00-219 от 15.07.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 309
Писмо № 3-3460 от 22.07.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 311
Писмо № 20-25-231 от 28.09.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 317
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промени, свързани с мястото на изпълнение на услугите – 2010 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Изменения и допълнения, имащи отношение към доставките на услуги с обърнато данъчно задължение – 2010 г.
авторски материал, стр. 487
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промени, отнасящи се до датата на възникване на доставките и данъчната им основа – 2010 г.
авторски материал, стр. 493
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Изменения, засягащи износа и освободените доставки – 2010 г.
авторски материал, стр. 499
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Нови моменти, отнасящи се до правото на данъчен кредит и процедурите по приспадане на ДДС – 2010 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промени, свързани с регистрацията и дерегистрацията по закона – 2010 г.
авторски материал, стр. 515
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Изменения, отнасящи се до документирането, декларирането и отчитането на доставките – 2010 г.
авторски материал, стр. 522
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Промяна в режима на доставките на стоки втора употреба, извършени от лица дилъри – 2010 г.
авторски материал, стр. 526
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност – Други изменения и допълнения в ЗДДС – 2010 г.
авторски материал, стр. 528
Писмо № 1-ИТ-00-60 от 22.07.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 530
Писмо № 96-00-252 от 03.08.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 531
Писмо № 1-ИТ-00-66 от 11.08.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 533
Писмо № 2-2050 от 19.08.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 534
Писмо № 96-00-284 от 25.08.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 537
Писмо № 20-19-129 от 04.09.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 538
Писмо № 3-4166 от 11.09.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 539
Писмо № 3-4368 от 30.09.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 542
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, в сила от деня на обнародването на зидзадс (1 декември 2009 г.) – 2010 г.
авторски материал, стр. 663
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Изменения в ЗАДС, в сила от 1 януари 2010 г. – 2010 г.
авторски материал, стр. 693
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, в сила от 1 април 2010 г. ­ деня на влизане в сила на Директива 2008/118/ео на Съвета – 2010 г.
авторски материал, стр. 700
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗАДС – 2010 г.
авторски материал, стр. 707
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси – 2010 г.
авторски материал, стр. 796
Писмо № 62-00-9 от 02.07.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 812
Писмо № 24-34-145 от 09.07.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 813
Писмо № 3-3680 от 06.08.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 814