ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 03
Отчитане на корпоративния данък и отсрочените данъчни активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2008 г.
авторски материал, стр. 5
По някои въпроси на организацията на счетоводното отчитане в неперсонифицираните дружества
авторски материал, стр. 9
По въпроса за влиянието на промените в МСС 1 - Представяне на финансови отчети по отношение на измененията и допълненията в други стандарти
авторски материал, стр. 11
Данъчно третиране на социалните разходи - 1
авторски материал, стр. 17
Какви данъчни облекчения могат да ползват физическите лица от началото на 2009 г.
административна практика, стр. 29
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. – 2
авторски материал, стр. 31
Писмо № 91-00-58 от 12.02.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 44
Относно дължимостта на таксата за битови отпадъци и нейното оспорване
авторски материал, стр. 50
Измененията в ДОПК, свързани с продължаване на реформата в приходната администрация
авторски материал, стр. 54
Нова европейска директива относно общите разпоредби на облагане с акциз
авторски материал, стр. 57
Застраховка на пътуващи в чужбина с асистанс
авторски материал, стр. 63
Управление на риска в отделните структурни звена на организацията
авторски материал, стр. 67
Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2009 г.
авторски материал, стр. 70
Какво представлява интернет - банкирането - Видове финансови услуги, предлагани от разстояние на банковия пазар
авторски материал, стр. 88