ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 01
Волеизявлението при придобивната давност
авторски материал, стр. 5
Гаранции за прехвърлителя при договор за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 10
При дарение запазвайте правото си на ползване
авторски материал, стр. 13
Решение № 680 от 18.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 14
Решение № 1049/08 от 7.07.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 17
Предоставяне на имоти - общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза
авторски материал, стр. 21
Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
авторски материал, стр. 27
Имуществени отношения  между съпрузите по българското международно частно право
авторски материал, стр. 31
Сестри и братя не могат да оспорват завещания заради запазена част
авторски материал, стр. 43
Развод по взаимно съгласие
авторски материал, стр. 45
Изпълнение на нотариални функции от лица, които не са нотариуси
авторски материал, стр. 47
Документиране на изпълнението на строежа. Окончателен доклад
авторски материал, стр. 57
Могат ли да навлизат в имота ми?
авторски материал, стр. 63
Срокове по чл. 15 ЗУТ
авторски материал, стр. 64
Писмата като обект на авторски права
авторски материал, стр. 67
Допустимост на граждански иск при престъпления против интелектуалната собственост
авторски материал, стр. 73