ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 12
Прекласифициране на финансови инструменти съгласно измененията, извършени в МСС 39 и МСФО 7
авторски материал, стр. 5
Инвентаризиране на разсрочените приходи и разходи, и представянето им във финансовите отчети за 2008 г.
авторски материал, стр. 12
Специфични счетоводно-отчетни задачи на годишното счетоводно приключване в предприятията в сферата на строителството
авторски материал, стр. 15
Третиране по ЗКПО на данъчните амортизируеми активи
авторски материал, стр. 20
Писмо № 24-00-21 от 24.11.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 27
Определяне на годишното данъчно задължение от основния работодател
авторски материал, стр. 33
Годишни корекции на данъчен кредит по реда на член 79 ЗДДС
авторски материал, стр. 45
Последните изменения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2009 г.
авторски материал, стр. 49
Някои въпроси относно допустимостта на жалбата по ДОПК
авторски материал, стр. 55
Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - задължителна и реално необходима
авторски материал, стр. 59