ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 10
Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята
авторски материал, стр. 5
Възбраната като обезпечителна мярка
авторски материал, стр. 15
Решение № 810 от 6.06.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 20
Промените в режима на собствеността на подземните богатства
авторски материал, стр. 23
Производството по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ и зелените площи
авторски материал, стр. 31
Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество
авторски материал, стр. 36
Осиновяване на българче от чужденец
авторски материал, стр. 42
Съсобствениците имат предимство при продажба на имот
авторски материал, стр. 45
Решение № 489 от 22.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 46
Рискове за купувача - Действителната цена или данъчната оценка при сделки с недвижими имоти
авторски материал, стр. 51
Как се отменя договор за дарение
авторски материал, стр. 55
Делба на съсобствен имот при издаден нотариален акт по давност
авторски материал, стр. 56
Мораториум върху застрояването, наложен от Народното събрание
авторски материал, стр. 58
Специфични въпроси на наследяването на авторското право
авторски материал, стр. 66
Решение № 250 от 24.03.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 70
Съдебен контрол на административните решения по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
авторски материал, стр. 76