ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 10
Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, в размер 12 месеца, при определени условия.
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94СС/110 от 17.07.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 33/308 от 07.08.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94СС/140 от 08.08.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ГГ/92 от 14.08.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94НН/45 от 29.08.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Последни промени в системата на заплащане в бюджетния сектор
авторски материал, стр. 17
Заповед № РД-01/768 от 3.09.2008 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г.
административна практика, стр. 20
Европейска агенция по безопасност и здраве при работа. Оценка на риска - “Добре е за теб. Добре е за бизнеса”
авторски материал, стр. 22
Работодатели (институции), създадени със закон или акт на МС, които не са регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да регистрират служби по трудова медицина
авторски материал, стр. 30
Програма “Ескулап”
авторски материал, стр. 33
Младежите, които желаят да се включат в Проект “Младежи, напуснали училище”, следва да са регистрирани в дирекция “Бюро по труда” по местоживеене
авторски материал, стр. 36
Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент”
административна практика, стр. 42
Схема “За по-добро бъдеще на децата” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти, с краен срок за подаване на предложенията 20 ноември 2008 г. до 16.00 часа
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-125 от 26.05.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-141 от 16.06.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Указания по издаването и попълването на формуляри Е 116 и Е 213
административна практика, стр. 67
Европейски фонд за приспособяване към глoбализацията (ЕФПГ) - солидарност и промяна
авторски материал, стр. 74
Някои въпроси на прилагането на Директива 2003/88/ЕО (Директивата за работното време)
авторски материал, стр. 81