ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 08
Промените в Закона за независимия финансов одит - хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба - 1
авторски материал, стр. 5
Изменения и допълнения в Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 11
Счетоводни и данъчни аспекти на сделките за замяна на земя срещу предоставени от строителя жилища или друга застроена площ
авторски материал, стр. 14
Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие
авторски материал, стр. 22
Данъчно третиране на прекратяване членството на съдружник в ООД по негово собствено желание
авторски материал, стр. 29
Практически аспекти на данъчното третиране по ЗДДС на сделките с недвижими имоти
авторски материал, стр. 41
Отразяване на протоколите по чл. 117 ЗДДС в различен от предписания от закона данъчен период
авторски материал, стр. 46
Освобождаване от данък по ЗМДТ за откраднати, унищожени или предадени за разкомплектоване превозни средства
авторски материал, стр. 52
Обезпечителни мерки в данъчно-осигурителния процес
авторски материал, стр. 54
Относно началния момент, от който се определя срока на погасителната давност на публичните задължения
авторски материал, стр. 60
По някои въпроси, свързани с валидността на застрахователната полица по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
авторски материал, стр. 63
Основни изисквания към застрахователните посредници за работа в други страни на Европейския съюз
авторски материал, стр. 67