ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 07
Сключване и съдържание на договорите за професионална квалификация
авторски материал, стр. 5
Трудов договор за сезонна работа
авторски материал, стр. 10
Изисквания при сключване на трудов договор за допълнителен труд
авторски материал, стр. 13
Трудоустроените работят извънредно с тяхно съгласие
авторски материал, стр. 16
Прекратяване на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност лицето да получи разрешение за достъп до класифицирана информация
авторски материал, стр. 18
Нови изисквания по отношение на административното обслужване
авторски материал, стр. 24
Държавният служител може да сключва различни облигационни договори, включително и да изпълнява задължения по такива договори
авторски материал, стр. 27
Писмо № 04-09-50 от 12.06.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 30
Писмо № 29-Т-5 от 1.07.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 31
Как да се справим с негативизма на работното място
авторски материал, стр. 33
Възможно е нееднократно преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск
авторски материал, стр. 36
Поне четири заплати трябва да е обезщетението за прекратен трудов договор
авторски материал, стр. 37
Европейски изисквания за безопасен труд при работа с видеодисплеи
авторски материал, стр. 39
Промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 45
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 12
авторски материал, стр. 50
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 13
авторски материал, стр. 51
Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 Година
авторски материал, стр. 52
Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 Година
авторски материал, стр. 52
Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
авторски материал, стр. 54
Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
авторски материал, стр. 54
Как се осигуряват земеделските производители
авторски материал, стр. 60
Как се осигуряват земеделските производители
авторски материал, стр. 60
Писмо № 01-01-42 от 9.06.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 66-04-28 от 16.06.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 04-02-249 от 24.06.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
От социалните помощи не се правят удръжки за дължими данъци, такси или осигурителни вноски
авторски материал, стр. 65
Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал, стр. 66
Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал, стр. 66
Как се издава болничен за минало време
авторски материал, стр. 67
Как се издава болничен за минало време
авторски материал, стр. 67
Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
авторски материал, стр. 70
Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 20/2008
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 21/2008
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 22/2008
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 23/2008
авторски материал, стр. 76