ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 07
Ограничава ли “Златната акция” принципа за свободно движение на капитали и чуждестранни инвестиции в рамките на Единния европейски пазар?
авторски материал, стр. 5
Относно представителната власт на прокуриста
авторски материал, стр. 11
Решение № 182 от 8.05.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 15
Решение № 190 от 4.03.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 17
Задължението за даване на заем
авторски материал, стр. 20
Решение № 1087 от 6.03.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 27
Някои въпроси на новия Граждански процесуален кодекс и международното принудително изпълнение
авторски материал, стр. 34
Процедура за провеждане на състезателен диалог
авторски материал, стр. 41
Тестът за допустимост на концентрации в българското конкурентно право
авторски материал, стр. 48
Новата Наредба № 40 на Комисията за финансов надзор (КФН) за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар
авторски материал, стр. 59
Контрол при предоставяне на държавните помощи в сектора на производството на селскостопански продукти
авторски материал, стр. 62
Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.
авторски материал, стр. 70