ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 02
По някои въпроси, свързани с изготвянето на годишните финансови отчети за 2007 година
авторски материал, стр. 5
Приложими ли са НСФОМСП, в сила от 01.01.2008 г., при изготвянето на годишния финансов отчет за 2007 г.
авторски материал, стр. 10
Счетоводната политика и основни изисквания за оповестяването й във финансовите отчети за 2007 година
авторски материал, стр. 11
Представяне на финансовите отчети, съгласно МСС 1
авторски материал, стр. 15
Непризнати приходи в резултат на разпределение на дивиденти
авторски материал, стр. 25
Нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ - същност, роля и предназначение
авторски материал, стр. 30
Данъчно третиране на доходите, получени по договори за управление и контрол
авторски материал, стр. 33
Писмо № 91-00-2 от 08.01.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 40
Писмо № 24-00-2 от 25.01.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 41
Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал, стр. 43
Деклариране по ЗМДТ на непродадени жилища от завършени и приети строежи
авторски материал, стр. 52
Изменение на задължения за данъци и осигурителни вноски по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 55
Митническото задължение според Европейското митническо право
авторски материал, стр. 60
Изменения в Кодекса за застраховането, засягащи материята на презастраховането
авторски материал, стр. 62