ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 01
Защита на сервитутни права с установителни искове
авторски материал, стр. 5
Придобиване на имоти по давност
авторски материал, стр. 14
Запазване на прехвърлен имот при добросъвестно гледане и издръжка
авторски материал, стр. 16
Ползването на терена при отстъпено право на строеж
авторски материал, стр. 18
Решение № 1219/07 от 1.11.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 19
Срокове за придобиване на земя в Република България от граждани и юридически лица от държави членки на ЕС и от държави страни по Споразумението за ЕИП
авторски материал, стр. 24
Изменение и прекратяване на концесионните договори
авторски материал, стр. 27
Решение № 269/07 от 29.10.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 34
Уедряване на земеделски земи по споразумение на собствениците
авторски материал, стр. 37
Решение № 804 от 23.07.2007 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 41
Недействителност на саморъчното завещание
авторски материал, стр. 44
Договор за доброволна делба
авторски материал, стр. 49
Имуществени отношения след развод
авторски материал, стр. 49
Решение № 90 от 20.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 50
Пред нотариуса имотът трябва да бъде индивидуализиран по начин, изключващ всякакво съмнение
авторски материал, стр. 54
Промени в местните данъци и такси при сделки с недвижими имоти
авторски материал, стр. 57
Как се оттегля пълномощно?
авторски материал, стр. 59
Сделки с вещноправно действие при имоти с неуредени сметки по регулация
авторски материал, стр. 62
Съавторството като творческа дейност
авторски материал, стр. 71
Как да запазим регистрацията на своята марка
авторски материал, стр. 78