ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 01
Промени в Данъчния амортизационен план и в оценката на дълготрайните материални и нематериални активи, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал, стр. 5
Проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора
авторски материал, стр. 9
Относно определянето на момента на начисляване на разходите за възнаграждения за декември 2007 г.
авторски материал, стр. 11
Преглед на основните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал, стр. 16
Новите постановки в Закона за ДДС за 2008 г.
авторски материал, стр. 28
Писмо № 04-19-1012 от 17.12.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 41
Новата правна уредба на патентния данък в Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 44
Последните промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, реализирани в края на 2007 г.
авторски материал, стр. 49
Изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, с цел достигане на минималните за Общността размери на акцизните ставки
авторски материал, стр. 59
Писмо № 26-Л-39 от 18.01.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Последните промени в Кодекса за застраховането - Гарантиране на вземания при несъстоятелност на застрахователя
авторски материал, стр. 70
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2007 година
авторски материал, стр. 88