ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 12
Новата редакция на СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
авторски материал, стр. 5
Нов вариант на Счетоводен стандарт 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
авторски материал, стр. 10
Финансови предизвикателства - Индекси на българския капиталов пазар
авторски материал, стр. 17
Годишна данъчна декларация за корпоративен данък
авторски материал, стр. 20
Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 година
авторски материал, стр. 26
Основни тълкувателни изводи по отношение третирането на вътреобщностните доставки за целите на ЗДДС, дадени с указание № 24-00-27 на НАП от 21.04.2007 г.
авторски материал, стр. 31
Облагане с ДДС на факторингови сделки, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за ДДС
авторски материал, стр. 35
Писмо № 24-00-47 от 08.11.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 39
Измененията в Закона за местните данъци и такси завишават не само правата, но и отговорностите на общините
авторски материал, стр. 44
Отправяне на запитвания до Националната агенция за приходите
авторски материал, стр. 50
Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
авторски материал, стр. 53
Концепцията за одобрените икономически оператори - начало на нови отношения митници – бизнес
авторски материал, стр. 57
100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
авторски материал, стр. 57
Придобиване и изплащане на държавни ценни книжа
авторски материал, стр. 63