ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 07
Финансови инструменти - Новият МСФО 7 ­ Оповестяване
авторски материал, стр. 5
Отчитане на ваучерите за храна като социална придобивка
авторски материал, стр. 13
Отчитане на разчетите за ДДС при вътрешнообщностно придобиване
авторски материал, стр. 17
Финансови предизвикателства - Деривативи и внедрени деривативи - 2
авторски материал, стр. 23
Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества - 1
авторски материал, стр. 27
Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
авторски материал, стр. 35
Ползване на данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
авторски материал, стр. 38
Посредничество при доставка на стоки по чл. 24, ал. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 42
Дата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при получени услуги с обърнато данъчно задължение, по които доставчикът е установен извън България
авторски материал, стр. 47
Данъчни облекчения по ЗМДТ за сградите, сертифицирани от Агенцията по енергийна ефективност
авторски материал, стр. 56
Установяване на данъчните задължения на моряците ­ местни физически лица
авторски материал, стр. 58
Промени в режима за износ и внос на валутни ценности
авторски материал, стр. 64
Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал, стр. 70
Българските финансови пазари между 15 юни и 15 юли 2007 г.
авторски материал, стр. 78