ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03
Организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
авторски материал, стр. 5
Отказ за полагане на извънреден труд
авторски материал, стр. 11
Ползване на неплатен отпуск на основание чл. 160 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 12
Още за ползването на отпуска за бременност и раждане
авторски материал, стр. 14
Решение № 127/2007 г. от 5.03.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 16
Може ли една и съща оценка 2 ­ "Изпълнението е над изискванията", да бъде използвана както за повишаване в длъжност, така и за повишаване в ранг
авторски материал, стр. 18
Имуществена отговорност на държавен служител се търси само по съдебен ред
авторски материал, стр. 21
Писмо № 29-И-4 от 21.02.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 22
Относно текста на § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 24
Допълнително трудово възнаграждение и увеличено заплащане за положен нощен труд
авторски материал, стр. 26
Промените в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
авторски материал, стр. 29
Основни приоритети и предизвикателства, заложени в Националния план за действие по заетостта през 2007 г.
авторски материал, стр. 39
Осъществяване на трудова дейност в РБългария от граждани на страните извън Европейския съюз
авторски материал, стр. 51
Промени в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2007 г. Попълване и заверка на Осигурителни книжки
авторски материал, стр. 62
Промени в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2007 г. Попълване и заверка на Осигурителни книжки
авторски материал, стр. 62
Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
авторски материал, стр. 64
Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
авторски материал, стр. 64
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя веднъж годишно
авторски материал, стр. 67
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя веднъж годишно
авторски материал, стр. 67
Нови моменти в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” за 2007 г.
авторски материал, стр. 69
Регламент № 1612/68/ЕИО за свободата на движение на работници в Общността вече е директно приложим и в България
авторски материал, стр. 72
Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
авторски материал, стр. 75
Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 5/2007
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 6/2007
административна практика, стр. 79
Режимът на работа на български граждани в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. - Част II
авторски материал, стр. 88