ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2007 г."
Решение № 53 от 20.01.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 294
Решение № 630 от 19.07.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 296
Решение № 582 от 4.07.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 300
Решение № 611 от 19.05.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 303
Решение № 514 от 31.03.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 306
Решение № 597 от 12.09.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 309
Решение № 266 от 13.03.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 311
Решение № 317 от 19.06.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 314
Решение № 355 от 9.03.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 316
Решение № 327 от 7.03.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 321
Решение № 408 от 3.04.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 324
Решение № 278 от 18.04.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 326
Решение № 118 от 18.04.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 328
Решение № 193 от 7.03.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 331
Решение № 481 от 19.04.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 334
Решение № 633 от 3.05.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 337
Решение № 692 от 13.04.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 339
Решение № 385 от 25.04.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 341
Решение № 721 от 2.05.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 344
Решение № 744 от 17.07.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 348
Решение № 298 от 1.03.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 350
Решение № 797 от 10.05.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 352
Решение № 770 от 8.06.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 354
Писмо № 26/412 от 11.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 359
Писмо № 0406/23 от 06.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 359
Писмо № 94 ВВ/201 от 17.05.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 361
Писмо № 94АА/222 от 07.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 366
Писмо № 0413/487 от 28.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 367
Писмо № 94ММ/367 от 16.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 369
Писмо № 94ГГ/69 от 17.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 370
Писмо № 74/137 от 23.05.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 373
Писмо № 94ЕЕ/26 от 03.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 374
Писмо № 61/238 от 16.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 375
Писмо № 92/54 от 18.01.2006 г. н МТСП
административна практика, стр. 376
Писмо № 26/180 от 04.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 378
Коментар по трудови отношения - Синдикални организации и представители на работниците и служителите в предприятието - 2007 г.
авторски материал, стр. 382
Коментар по трудови отношения - Представители на работниците и служителите за информиране и консултиране - 2007 г.
авторски материал, стр. 386
Коментар по трудови отношения - Мандат и предсрочно освобождаване на представителите на работниците и служителите – 2007 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по трудови отношения - Права и задължения на представителите на работниците и служителите в предприятието – 2007 г.
авторски материал, стр. 394
Коментар по трудови отношения - Имуществена отговорност при разкриване на поверителна информация от представителите на работниците и служителите в предприятието – 2007 г.
авторски материал, стр. 398
Коментар по трудови отношения - Съдействие на работодателя за осъществяване дейността на представителите на работниците и служителите – 2007 г.
авторски материал, стр. 401
Коментар по трудови отношения - Проверка на изискванията за представителност на синдикалните и работодателски организации – 2007 г.
авторски материал, стр. 404
Коментар по трудови отношения - Промени в представителните синдикални и работодателски организации – 2007 г.
авторски материал, стр. 408
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя да преговаря за сключване на колективен трудов договор – 2007 г.
авторски материал, стр. 410
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за предоставяне на информация на синдикалните организации при колективните преговори – 2007 г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по трудови отношения - Задължения на синдикалните организации да предоставят информация за броя на членовете им при колективните преговори в предприятието – 2007 г.
авторски материал, стр. 417
Коментар по трудови отношения - Колективни трудови договори по общини – 2007 г.
авторски материал, стр. 420
Коментар по трудови отношения - Уведомяване на териториалната дирекция на нап при сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения – 2007 г.
авторски материал, стр. 422
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за предоставяне информация на работника или служителя за изменение на трудовото правоотношение – 2007 г.
авторски материал, стр. 425
Коментар по трудови отношения - Сключване на срочен трудов договор за определено време – 2007 г.
авторски материал, стр. 427
Коментар по трудови отношения - Ограничения за превръщането на безсрочния в срочен трудов договор за определено време – 2007 г.
авторски материал, стр. 431
Коментар по трудови отношения - Равнопоставеност на работниците и служителите по срочни и безсрочни трудови правоотношения – 2007 г.
авторски материал, стр. 433
Коментар по трудови отношения - Определяне на срока в трудовия договор за изпитване – 2007 г.
авторски материал, стр. 436
Коментар по трудови отношения - Нови основания за запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя – 2007 г.
авторски материал, стр. 440
Коментар по трудови отношения - Отговорност за задълженията на работниците и служителите, възникнали преди промяната на работодателя – 2007 г.
авторски материал, стр. 443
Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия – 2007 г.
авторски материал, стр. 446
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя да пази достойнството на работника и служителя – 2007 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя да предостави характеристика или препоръка на работника или служителя – 2007 г.
авторски материал, стр. 452
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя при изпращане на работника или служителя на работа зад граница – 2007 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по трудови отношения - Качества на информацията, която работниците и служителите получават от работодателя – 2007 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя за информиране и консултиране на работниците и служителите – 2007 г.
авторски материал, стр. 460
Коментар по трудови отношения - Правото на информиране и консултиране на работниците и служителите в колективния трудов договор – 2007 г.
авторски материал, стр. 463
Коментар по трудови отношения - Информиране и консултиране при масово уволнение – 2007 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по трудови отношения - Информиране и консултиране при промяна на работодателя – 2007 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по трудови отношения - Информиране и консултиране при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда в предприятието – 2007 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Срокове за информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятието – 2007 г.
авторски материал, стр. 474
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в уредбата на удълженото работно време – 2007 г.
авторски материал, стр. 477
Коментар по трудови отношения - Новите моменти в уредбата на непълното работно време – 2007 г.
авторски материал, стр. 478
Коментар по трудови отношения - Новите моменти в уредбата на ненормирания работен ден – 2007 г.
авторски материал, стр. 482
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в уредбата на нощния труд – 2007 г.
авторски материал, стр. 486
Коментар по трудови отношения - Работно време и почивки при работа със специфичен характер или организация на труда – 2007 г.
авторски материал, стр. 488
Коментар по трудови отношения - Допълнителен отпуск при специфични условия на труд – 2007 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар по трудови отношения - Ползване на отпуск за бременност и раждане – 2007 г.
авторски материал, стр. 493
Коментар по трудови отношения - Отпуски за отглеждане на малко дете при осиновяване – 2007 г.
авторски материал, стр. 497
Коментар по трудови отношения - Отпуск за отглеждане на дете от близки, роднини и в приемно семейство – 2007 г.
авторски материал, стр. 501
Коментар по трудови отношения - Задължението на работодателя да изслуша работника или служителя преди налагането на дисциплинарно наказание – 2007 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар по трудови отношения - Намаляване на дължимото обезщетение от работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя с полученото застрахователно обезщетение – 2007 г.
авторски материал, стр. 507
Коментар по трудови отношения - Уволнение поради закриване на част от предприятието – 2007 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар по трудови отношения - Уволнение поради отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато се премества в друго населено място или местност – 2007 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар по трудови отношения - Уволнение с предизвестие на повече от едно основания – 2007 г.
авторски материал, стр. 514
Коментар по трудови отношения - Правото на подбор на работодателя при уволнение на работници и служители в практиката на върховния касационен съд – 2007 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по трудови отношения - Още за мотивирането на заповедта за уволнение – 2007 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на представителите на работниците и служителите – 2007 г.
авторски материал, стр. 525
Коментар по трудови отношения - Новата уредба на безплатната храна на работниците и служителите – 2007 г.
авторски материал, стр. 530
Коментар по трудови отношения - За трудовия стаж при незаконно уволнение – 2007 г.
авторски материал, стр. 534
Коментар по трудови отношения - Трудов и служебен стаж – 2007 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по трудови отношения - Трудов стаж и осигурителен стаж – 2007 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар по трудови отношения - Обхват на трудовите спорове по кодекса на труда – 2007 г.
авторски материал, стр. 557
Коментар по трудови отношения - Прекратяването на трудовите правоотношения на член-кооператорите в производствените кооперации – 2007 г.
авторски материал, стр. 559
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите - 2007 г.
авторски материал, стр. 593
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Професионалният риск в предприятието - 2007 г.
авторски материал, стр. 597
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължение на работодателя да се консултира по мерките за здравословни и безопасни условия на труд - 2007 г.
авторски материал, стр. 600
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Комитети и групи по условия на труд - 2007 г.
авторски материал, стр. 602
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Застраховане на работниците и служителите за трудова злополука - 2007 г.
авторски материал, стр. 606
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Изменение на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя през 2006 г. – 2007 г
авторски материал, стр. 634
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Лица, на които не се изплащат гарантираните вземания – 2007 г
авторски материал, стр. 637
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Самостоятелност на фонд “гарантирани вземания на работниците и служителите” – 2007 г
авторски материал, стр. 641
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Финансиране на фонда “Гарантирани вземания” – 2007 г
авторски материал, стр. 643
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Разходване и управление на средствата по фонда “Гарантирани вземания” – 2007 г.
авторски материал, стр. 645
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Посреднически услуги – 2007 г.
авторски материал, стр. 731
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на заетостта на младежи – 2007 г.
авторски материал, стр. 736
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за откриване на нови работни места – 2007 г.
авторски материал, стр. 738
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми за преход от пасивни към активни мерки – 2007 г.
авторски материал, стр. 740
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за трудова заетост на рискови групи – 2007 г.
авторски материал, стр. 742
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Съдействие на синдикалните и работодателските организации за доброволно уреждане на колективните трудови спорове – 2007 г.
авторски материал, стр. 755
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Отмяна на законовите ограничения на правото на стачка – 2007 г.
авторски материал, стр. 757
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Минимални дейности за осъществяване по време на стачка – 2007 г.
авторски материал, стр. 759
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана за приемане на нови работници и служители по време на стачка – 2007 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за уреждане на колективните трудови спорове – 2007 г.
авторски материал, стр. 765