ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 01
Обхваща ли учредената върху земята ипотека построената върху нея сграда
авторски материал, стр. 5
Упълномощаване и оттегляне на пълномощно
авторски материал, стр. 13
Решение № 1302 от 28.11.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 15
Решение № 734 от 12.06.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 17
Въпроси на отчуждаването по Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 21
Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 29
Решение № 1108 от 27.09.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 34
Наследяване на възстановени земеделски земи от осиновен
авторски материал, стр. 37
Как се отказва наследство
авторски материал, стр. 44
Решение № 115 от 1.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 47
Решение № 748 от 10.01.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 51
В каква форма следва да бъде сключен договорът, с който еднолично държавно търговско дружество продава свой недвижим имот
авторски материал, стр. 53
Крайната необходимост в полезрението на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 59
Установяване на нарушенията, налагане на наказанията, обжалване по ЗАПСП
авторски материал, стр. 67
Новата правна регламентация на промишления дизайн
авторски материал, стр. 73