ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2006 г."
Коментар по корпоративно подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2006 г.
авторски материал, стр. 109
Коментар по корпоративно подоходно облагане - Актуална практика на МФ по отношение извършването на икономическа дейност и повишаване на заетостта в общини с висока безработица - 2006 г.
авторски материал, стр. 176
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Изменения и допълнения на Закона за облагане доходите на физическите лица – 2006 г.
авторски материал, стр. 278
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Данъчни облекчения - 2006 г.
авторски материал, стр. 290
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения - 2006 г.
авторски материал, стр. 305
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация - 2006 г.
авторски материал, стр. 312
Коментар по данък върху добавената стойност - Промените в нормативната уредба на ДДС за 2006 г.
авторски материал, стр. 502
Коментар по данък върху добавената стойност - Казуси и въпроси, свързани с прилагането на ДДС – 2006 г.
авторски материал, стр. 533
Писмо № 26-С-60 от 13.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 580
Писмо № 450 от 31.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 582
Писмо № 01-03-1491 от 25.05.2006 г. на МФ
административна практика, стр. 613
Писмо № 26-М-74 от 22.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 614
Писмо № 24-15-320 от 24.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 615
Писмо № 24-00-690 от 23.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 617
Писмо № 24-28-144 от 21.04.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 618
Писмо № 24-00-852 от 30.05.2006 г. на МФ
административна практика, стр. 620
Писмо № 24-00-604 от 15.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 623
Писмо № 24-15-14 от 10.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 628
Писмо № 70-00-2 от 24.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 629
Писмо № 26-К-7 от 31.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 630
Писмо № 81-00-5 от 08.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 631
Писмо № 24-00-845 от 10.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 636
Писмо № 12-00-82 от 15.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 636
Писмо № 24-00-846 от 10.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 640
Писмо № 24-00-855 от 02.06.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 641
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Обща характеристика
авторски материал, стр. 644
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Съдържание
авторски материал, стр. 677
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от малките и средни предприятия
авторски материал, стр. 729
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МСФО
авторски материал, стр. 751
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 805
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 815
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСФО
авторски материал, стр. 825
Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет от предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване
авторски материал, стр. 843