ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 08
Последици от различията в размера на разходите и приходите, признати за данъчни цели, и разходите и приходите, признати във финансовите отчети на база МСФО
авторски материал, стр. 5
Оценяване на инвестиционните имоти
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 4/2006
авторски материал, стр. 23
Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на капиталовия пазар
авторски материал, стр. 24
Правни аспекти и данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества
авторски материал, стр. 27
Данъчни задължения на едноличния търговец при започване и прекратяване на патентна дейност през течение на данъчната година
авторски материал, стр. 38
Ще облагат ли данъчните органи земята при продажба на земя и построена върху нея сграда?
авторски материал, стр. 42
Данъчно третиране при придобиване на собственост върху недвижим имот
авторски материал, стр. 46
Обжалване на ревизионен акт по административен ред
авторски материал, стр. 49
Застраховка “Гражданска отговорност” за чужбина (“Зелена карта”)
авторски материал, стр. 54
Новият Закон за потребителския кредит
авторски материал, стр. 59
Бюлетин на инвеститора - 07.2006 г.
авторски материал, стр. 67