ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 04
Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
авторски материал, стр. 5
Специфични случаи на преобразуване чрез вливане - счетоводни аспекти
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на средствата за временно строителство
авторски материал, стр. 10
Финансови предизвикателства. Финансови инструменти
авторски материал, стр. 13
Данъчно третиране по ЗКПО на даренията през финансовата 2006 г.
авторски материал, стр. 16
Промени в ЗКПО, свързани с публичните дружества и колективните инвестиционни схеми
авторски материал, стр. 20
Ползване на данъчно облекчение за предоставена безплатна храна на работниците и служителите
авторски материал, стр. 24
Писмо № 24-00-480 от 24.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 27
Указание № УК-1 от 14.02.2006 г. на МФ
административна практика, стр. 33
За някои особености по съставянето на първичните счетоводни документи през 2006 г.
авторски материал, стр. 36
Начин на определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци
авторски материал, стр. 42
Изменение на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 44
Нова Наредба за задължителното застраховане ­ стъпка към по-добра защита на увредените при пътнотранспортни произшествия лица
авторски материал, стр. 51
IBAN - международен номер на банкова сметка
административна практика, стр. 58
Писмо ДДС № 02 от 02.02.2006 г. на МФ
административна практика, стр. 62
Бюлетин на инвеститора - 04.2006 г.
авторски материал, стр. 68
Счетоводство на земеделската кооперация
авторски материал, стр. 90