ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 03
Оповестяване на допълнителна информация в приложението към периодичните финансови отчети - според изискванията на Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 5
Някои практически аспекти по прилагането на СС 4 - Отчитане на амортизациите
авторски материал, стр. 10
Счетоводно третиране на дивидентите и тантиемите
авторски материал, стр. 12
Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2006
авторски материал, стр. 15
Финансови предизвикателства - Финансови пазари
авторски материал, стр. 16
Данъчно третиране на разходите за ремонт, поддръжка и експлоатация на леки автомобили
авторски материал, стр. 19
Промени в облагане доходите на чуждестранните лица с данък при източника
авторски материал, стр. 22
Писмо № 24-28-702 от 19.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 24
Особености при попълване на новия образец на Сметката за изплатени суми
авторски материал, стр. 26
Прехвърляне на дела от един на друг съдружник и тяхното данъчно облагане
авторски материал, стр. 33
Писмо № 24-28-3 от 24.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 35
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС
авторски материал, стр. 36
Промените в ЗДДС относно ремонти и подобрения на чужди активи
авторски материал, стр. 38
Последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите
авторски материал, стр. 45
Актуални размери на данъка върху превозните средства
авторски материал, стр. 49
Хармонизиране на нормативната уредба, свързана с облагането на превозните средства, с директивите на ЕС в областта на транспорта
авторски материал, стр. 53
Извършването на ревизии по ДОПК за установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски
авторски материал, стр. 55
Несъстоятелността в производствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 62
Срокът за обжалване на мълчаливо потвърждение на ревизионен акт е 30-дневен
авторски материал, стр. 68
Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
авторски материал, стр. 69
Кога застраховаме задължително и кой е длъжен да застрахова?
авторски материал, стр. 74
Контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение
авторски материал, стр. 78
Бюлетин на инвеститора - 03.2006 г.
авторски материал, стр. 86
Банкови сметки за теглене на обезщетения от ДОО - 2006 г.
фактологическа информация, стр. 87
Банкови сметки за теглене на обезщетения от ДОО - 2006 г.
фактологическа информация, стр. 87