ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 02
Физическото лице като работодател
авторски материал, стр. 5
Платен отпуск за семейни и обществени задължения
авторски материал, стр. 8
Наказанието е неправилно, ако не са взети обяснения предварително
авторски материал, стр. 10
Трудов стаж и обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 11
Прекратяване на безсрочен трудов договор с предизвестие по чл. 326, ал. 1 от КТ, без да бъде връчено предизвестие по чл. 220, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 14
Кои синдикални лидери са защитени при уволнение?
авторски материал, стр. 15
Решение № 1595 от 24.10.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 18
За работа в официални празнични дни държавният служител има право на допълнително възнаграждение
авторски материал, стр. 19
Обезщетение по чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 22
Писмо № 20.В-6 от 01.02.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Писмо № 20.И.00-5 от 01.02.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 25
Националната класификация на професиите и длъжностите ­ в полза на работодателите
авторски материал, стр. 26
Съвременни професии в областта на управлението и развитието на човешките ресурси
авторски материал, стр. 30
Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
авторски материал, стр. 34
Промяна при допълнителното трудово възнаграждение за вредни и други специфични условия на труд
авторски материал, стр. 36
Заплатата тече и при незаконно недопускане до работа
авторски материал, стр. 37
Реализиране на административнонаказателна отговорност от органите на ИА “ГИТ”
авторски материал, стр. 38
Националният план за действие по заетостта през 2006 г.
авторски материал, стр. 44
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 02/2006
авторски материал, стр. 51
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 03/2006
авторски материал, стр. 52
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 04/2006
авторски материал, стр. 53
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 05/2006
авторски материал, стр. 54
Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО
авторски материал, стр. 57
Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО
авторски материал, стр. 57
Новата Наредба № Н-8 за начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се
авторски материал, стр. 65
Новата Наредба № Н-8 за начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се
авторски материал, стр. 65
Белгийският “Сребърен фонд”
авторски материал, стр. 71
Белгийският “Сребърен фонд”
авторски материал, стр. 71
Писмо № 04-02-12 от 12.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-02-12 от 12.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-02-11 от 18.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Писмо № 04-02-11 от 18.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Писмо № 04-02-5 от 19.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 04-02-5 от 19.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 66-24-92 от 27.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 66-24-92 от 27.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Националният осигурителен институт предлага безплатна програма за профилактика и рехабилитация
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 01/2006 г.
административна практика, стр. 80
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 02/2006 г.
административна практика, стр. 80
Писмо № 19-05-1 от 16.01.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82
Писмо № 19-05-1 от 16.01.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82
Писмо № 19-02-1 от 19.01.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-05-2 от 20.01.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-02-1 от 19.01.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-05-2 от 20.01.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Допълнителното пенсионно осигуряване в България
авторски материал, стр. 88
Допълнителното пенсионно осигуряване в България
авторски материал, стр. 88