ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 01
Някои въпроси относно придобиването и учредяването на сервитутни права
авторски материал, стр. 5
Премахване на подобрения в чужд имот за сметка на владелеца ­ подобрител
авторски материал, стр. 5
Решение № 420 от 8.07.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 2013 от 4.10.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 24
Отчуждаване на частни недвижими поземлени имоти за общински или държавни нужди
авторски материал, стр. 28
Схемата за единно плащане на площ съгласно общата селскостопанска политика на Европейския съюз и правната уредба на арендните отношения
авторски материал, стр. 40
Решение № 2048 от 17.10.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 43
Продажба на съсобствен имот
авторски материал, стр. 47
Придобиване по давност на държавен имот
авторски материал, стр. 53
Замяна на идеална част от недвижим имот без съгласие на останалите съсобственици
авторски материал, стр. 57
Кога заветът е недействителен
авторски материал, стр. 59
Правото за разпореждане с наследствена собственост
авторски материал, стр. 60
Решение № 480 от 8.07.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 62
Определение № 516 от 8.07.2005 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 65
Решение № 540 от 8.07.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 66
Закупуване на недвижим имот чрез ползване на банков кредит ­ съществуващи практики и изисквания
авторски материал, стр. 69
Измененията в Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 75
Строителните фирми влизат в регистър
авторски материал, стр. 82
Най-важното в последните изменения и допълнения на Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 83
Общоизвестна марка и марка, която се ползва с известност
авторски материал, стр. 87