ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 12
Съвместно притежание на акции
авторски материал, стр. 5
Въвеждането на електронен търговски регистър като изискване на общностното право
авторски материал, стр. 12
Увеличаване на капитала на ООД чрез записване на нови дялове
авторски материал, стр. 14
Решение № 1061 от 21.11.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 16
Решение № 930 от 17.11.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 19
Валидност на арбитражния договор и представителство в арбитражния процес
авторски материал, стр. 22
Решение № 1058 от 22.11.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 27
Решение № 76 от 22.03.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 33
Нови изисквания към дейността на инвестиционните посредници съгласно измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
авторски материал, стр. 36
Българският капиталов пазар през 2005 г.
авторски материал, стр. 40
Финансови пазари - речник на основните понятия (11.2005 г.)
авторски материал, стр. 43
Интегриране на политиката за защита на потребителите в сектора на телекомуникациите
авторски материал, стр. 48
Директни плащания за земеделските производители след присъединяване на страната към ЕС
авторски материал, стр. 57
Нелоялна конкуренция ­ прекратяване или нарушаване на сключени договори
авторски материал, стр. 62
Надзорът на пазара в развитие
авторски материал, стр. 67