ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 06
Производство за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
авторски материал, стр. 5
Отмяната на чл. 148 ППЗДС
авторски материал, стр. 12
Някои проблеми относно проконтролиране плащането на местния данък при учредяване право на строеж
авторски материал, стр. 19
Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 3/2005
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 2/2005
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 1/2005
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 4/2005
авторски материал, стр. 22
Решение № 230 от 10.03.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Решение № 396 от 14.03.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 25
Принудително отчуждаване на земеделски земи и имоти ­ частна собственост, за държавни и общински нужди
авторски материал, стр. 28
Решение № 476 от 17.03.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 36
Прекратяване на съсобствеността между общината и физически лица върху недвижими имоти
авторски материал, стр. 38
Завещание на чуждо лице
авторски материал, стр. 43
Тълкувателно решение № 1 от 04.02.2005 г. на ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 45
Правен режим на рекламно-информационните елементи съгласно Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 47
Особени режими на авторските права
авторски материал, стр. 55
Използване на авторско произведение - издателски договор
авторски материал, стр. 61
Новите положения в Закона за марките и географските означения
авторски материал, стр. 67
Отговорност на трети лица за неизпълнение на задължения на купувача по приватизационния договор ­ същност и основания
авторски материал, стр. 74