ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 04
Практическо приложение на МСС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2005
авторски материал, стр. 13
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 4/2005
авторски материал, стр. 14
Използване на някои от резервите на предприятието, за извършване на текущи разходи и за придобиване на активи - читателите продължават темата
авторски материал, стр. 16
Данъчно облагане на преоценъчния резерв
авторски материал, стр. 18
Данъчен режим на дивидентите
авторски материал, стр. 24
Промени в реда за ползване на данъчно облекчение за дарение по ЗОДФЛ
авторски материал, стр. 30
Коригиране на патентен данък
авторски материал, стр. 32
Дата на възникване на доставката по чл. 83, ал. 2, т. 2 ЗДДС при комисионерството за продажба
авторски материал, стр. 33
Коментар на някои писма на ГДД
авторски материал, стр. 35
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите
авторски материал, стр. 44
Основание за освобождаване от данък дарение по ЗМДТ
авторски материал, стр. 49
Някои дискусионни въпроси, свързани с изменението на данъчни задължения, установени с влязъл в сила данъчен акт
авторски материал, стр. 50
Събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства при извършване на данъчна ревизия
авторски материал, стр. 54
Митнически въпроси и отговори - 1/2005
авторски материал, стр. 61
Митнически въпроси и отговори - 2/2005
авторски материал, стр. 61
Застраховка “Професионална отговорност на хуманитарни лекари, стоматолози и медицински персонал”. Проблеми и същност
авторски материал, стр. 70
Основни промени в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на ТБ и Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките
авторски материал, стр. 77
Бюлетин на инвеститора
авторски материал, стр. 85
Доверително управление на финансови активи
авторски материал, стр. 90