ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 01
Промените в Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 7
Принудително отчуждаване на имоти за общински нужди след измененията в Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 15
Нищожно е обременяването на недвижим имот, собственост на непълнолетен, за обезпечаване на чужд дълг
авторски материал, стр. 23
Собствеността се определя към момента на придобиване на имуществото
авторски материал, стр. 26
Решение № 605 от 9.08.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 28
Решение № 1472 от 12.06.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 29
Новата Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост
авторски материал, стр. 34
Минимален четиригодишен срок за арендните договори
авторски материал, стр. 38
Може ли земеделска земя да се използва за курортно и вилно строителство
авторски материал, стр. 41
Решение № 69 от 25.02.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 42
Приносът за увеличение на наследството и неговото възнаграждаване
авторски материал, стр. 47
Можеш ли да си върнеш наследството, ако преди си се отказал от него
авторски материал, стр. 52
Едноличната фирма не е съпружеска общност
авторски материал, стр. 54
Решение № 57 от 25.02.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 55
Решение № 155 от 23.03.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 58
Отчуждително действие на подробните устройствени планове
авторски материал, стр. 61
Необходима ли е отмяна на действащата процедура по промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи
авторски материал, стр. 65
Авторскоправен режим на произведенията, създадени в рамките на трудово правоотношение
авторски материал, стр. 71
Съдебен контрол на решенията на Патентното ведомство по заявките за изобретения и полезни модели
авторски материал, стр. 78
Режими на водоползване на минералните води
авторски материал, стр. 86