ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 08
Срочен трудов договор, сключен в нарушение на чл. 68, ал. 2 и 3 КТ
авторски материал, стр. 5
Новият вид целеви отпуск ­ “родителският”
авторски материал, стр. 8
Плащат обезщетение при незаконно отстраняване от работа
авторски материал, стр. 13
Обезщетението по чл. 224 КТ поначало не подлежи на прихващане
авторски материал, стр. 14
Обезщетенията се плащат едновременно
авторски материал, стр. 15
Платен годишен отпуск при възстановяване на работа и трудов стаж при друг работодател
авторски материал, стр. 16
Новото определение за масови уволнения
авторски материал, стр. 20
Как да изберем подходящия начин за провеждане на конкурса за държавни служители?
авторски материал, стр. 23
Писмо № 20.Н-14 от 04.06.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 29
Писмо № 06.00-242 от 14.07.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 30
Писмо № 06.00-260 от 12.07.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Писмо № 06.00-291 от 14.07.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Работодателят е длъжен да дава извлечение за неплатени заплати
авторски материал, стр. 34
Признаване на педагогическия стаж на учителите
авторски материал, стр. 36
Новата Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
авторски материал, стр. 37
Обучението по безопасност и хигиена на труда ­ фактор за подобряване на трудовата среда
авторски материал, стр. 42
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 7/2004
авторски материал, стр. 47
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 8/2004
авторски материал, стр. 48
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 9/2004
авторски материал, стр. 50
Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица, организирано от Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 51
При трудова злополука работодателят дължи обезщетение за нанесени вреди
авторски материал, стр. 53
Действия при отмяна на болничен лист
авторски материал, стр. 54
Действия при отмяна на болничен лист
авторски материал, стр. 54
При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
авторски материал, стр. 56
При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
авторски материал, стр. 56
Писмо № 92-161-1 от 14.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 92-161-1 от 14.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 08-117-2 от 13.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 08-117-2 от 13.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 62
Пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 62
Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
авторски материал, стр. 64
Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
авторски материал, стр. 64
Дата на отпускане на пенсия за инвалидност
авторски материал, стр. 65
Дата на отпускане на пенсия за инвалидност
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 26/2004
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 26/2004
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 27/2004
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 27/2004
авторски материал, стр. 68
Права на наследниците по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
авторски материал, стр. 70
Права на наследниците по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
авторски материал, стр. 70
Писмо № 04-04-118 от 05.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-04-118 от 05.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-538 от 05.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-02-538 от 05.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-02-492 от 16.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-02-492 от 16.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Определяне на регулативните стандарти за първична и специализирана извънболнична помощ за юни ­ август 2004 г.
авторски материал, стр. 74
Определяне на регулативните стандарти за първична и специализирана извънболнична помощ за юни ­ август 2004 г.
авторски материал, стр. 74
Писмо № 04-04-187 от 15.07.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 04-04-187 от 15.07.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78