ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 05
Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 5
Определени са представителните организации на работниците и служителите и на работодателите за следващите три години
авторски материал, стр. 11
Нива на сключване на колективни трудови договори
авторски материал, стр. 13
Относно ограниченията, свързани с удължаване  на срока за изпитване
авторски материал, стр. 15
Дисциплинарно уволнение
авторски материал, стр. 16
Заличаването на дисциплинарно уволнение не е причина за връщане на работа
авторски материал, стр. 19
Парично обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на педагогически кадри
авторски материал, стр. 20
Основанието по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ при ликвидация и производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 22
Искът за възстановяване на работа е самостоятелен спрямо иска за отмяна на незаконно уволнение
авторски материал, стр. 25
Решение № 550 от 15.05.2003 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 28
Може ли държавен служител да упражнява частна медицинска дейност?
авторски материал, стр. 30
Становището на дисциплинарния съвет има само консултативен характер
авторски материал, стр. 32
Писмо № 05.15-129 от 02.03.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 34
Писмо № 06.00-52 от 04.03.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 35
Писмо № 20.Л-5 от 07.04.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 36
Писмо № 05.15-206 от 07.04.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 37
Писмо № 04.12-20 от 07.04.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 38
Работната заплата в лечебните заведения през 2004 година
авторски материал, стр. 39
Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 42
Зачита ли се за педагогически стажът, положен извън системата на образованието?
авторски материал, стр. 45
Изисквания към безопасните и здравословните условия на труд на жените
авторски материал, стр. 46
Посреднически услуги по заетостта за работодатели
авторски материал, стр. 54
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
авторски материал, стр. 56
Професионалната квалификация ­ фактор за адаптация към пазара на труда
авторски материал, стр. 60
Изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица след 01.01.2004 г.
авторски материал, стр. 63
Изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица след 01.01.2004 г.
авторски материал, стр. 63
Обезщетение за безработица при неплатени възнаграждения
авторски материал, стр. 65
Обезщетение за безработица при неплатени възнаграждения
авторски материал, стр. 65
Месечни помощи за деца с увреждания се плащат в удвоен размер
авторски материал, стр. 67
Писмо № 26-864-1 от 16.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-864-1 от 16.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-389-1 от 04.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 26-389-1 от 04.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 05-04-1 от 17.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 05-04-1 от 17.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Възможности за набавяне на необходимите “точки” за пенсиониране
авторски материал, стр. 72
Възможности за набавяне на необходимите “точки” за пенсиониране
авторски материал, стр. 72
Право на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
авторски материал, стр. 73
Право на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
авторски материал, стр. 73
Преизчисляване на отпусната пенсия
авторски материал, стр. 76
Преизчисляване на отпусната пенсия
авторски материал, стр. 76
Максималният размер на пенсиите ­ нов начин за неговото изчисляване
авторски материал, стр. 78
Максималният размер на пенсиите ­ нов начин за неговото изчисляване
авторски материал, стр. 78
Писмо № 26-916-1 от 22.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 26-916-1 от 22.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 04-02-246 от 30.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 01-01-39 от 16.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 04-02-246 от 30.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 01-01-39 от 16.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 04-02-343 от 19.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 81
Писмо № 04-02-343 от 19.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 81
Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
авторски материал, стр. 82
Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
авторски материал, стр. 82
Писмо № 19-04-16 от 22.03.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-04-16 от 22.03.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 03-00-21 от 29.03.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № 03-00-21 от 29.03.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № 19-03-63 от 24.04.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 86
Писмо № 19-03-63 от 24.04.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 86