ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 04
Отчитане на “къси” продажби на ценни книжа - 1/2004
авторски материал, стр. 5
Отчитане на “къси” продажби на ценни книжа - 2/2004
авторски материал, стр. 8
Някои нови правила за годишното счетоводно приключване за 2003 г. и за текущото отчитане през 2004 г. в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 9
Счетоводни и данъчни аспекти на собствения капитал
авторски материал, стр. 12
Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
авторски материал, стр. 15
Данъчно третиране на ваучерите за храна
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори по ЗКПО - 4/2004
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори по ЗКПО - 5/2004
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори по ЗКПО - 7/2004
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори по ЗКПО - 6/2004
административна практика, стр. 27
Данъчни преференции за едноличния търговец в общини с висока безработица
авторски материал, стр. 28
Данъчно третиране на получените от лицата обезщетения, изплащани по силата на трудови или приравнени към трудовите правоотношения
авторски материал, стр. 30
Данъчно третиране на получените от лицата обезщетения, изплащани по силата на трудови или приравнени към трудовите правоотношения
авторски материал, стр. 30
Намаляване на патентния данък
авторски материал, стр. 31
Два проблема, свързани с продажбите на автомобили
авторски материал, стр. 32
И през 2004 г. за прехвърлянето на предприятие по чл. 15 от Търговския закон няма да се начислява ДДС
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по ЗДДС - 4/2004
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 2/2003
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 4/2003
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 3/2003
авторски материал, стр. 46
Кога данъчните органи запорират банкови сметки
авторски материал, стр. 49
Писмо № 24-00-388 от 17.02.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 49
Митническото задължение
авторски материал, стр. 52
Задължение на застрахования за съобщаване за настъпило застрахователно събитие и последици от неизпълнението му. Преглед на съдебна практика
авторски материал, стр. 61
Фирмени гаранции
авторски материал, стр. 67
Проблеми на политиката за патентно подоходно облагане
авторски материал, стр. 88