ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 04
Промени във вещноправния режим на енергийните обекти, въведени с новия Закон за енергетиката
авторски материал, стр. 5
Колко пъти може да се спори за един и същи имот?
авторски материал, стр. 12
Правото на строеж не е право на собственост
авторски материал, стр. 15
Определение № 333 от 25.03.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 17
Технически изисквания към плановете по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 19
Решение № 1663 от 03.10.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 25
Категоризация на строежите
авторски материал, стр. 27
Съществено нарушение на съдопроизводствените правила
авторски материал, стр. 33
Може да се иска възстановяване на запазена част само когато тя е накърнена поради завещания и дарения
авторски материал, стр. 39
Издръжка се дължи на прехвърлителя на имот срещу задължение за издръжка независимо от доходите му. Той има право да получава наемите от имота, щом си е запазил правото на ползване
авторски материал, стр. 41
Решение № 1518 от 09.07.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 42
Решение № 1110 от 07.07.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 43
Определение № 294 от 11.07.2003 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 44
Искова защита на авторските права ­ установителният иск по чл. 83 и осъдителният иск по чл. 94 ЗАПСП
авторски материал, стр. 46
Закрила на триизмерните обекти по Закона за промишления дизайн и Закона за маркитеи географските означения
авторски материал, стр. 54
Административните актове в процеса на приватизацията и отражението им върху действителността на процедурата и сключения договор
авторски материал, стр. 62
Решение № 1414 от 07.11.2003 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 77