ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2004 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - 2004 г.
авторски материал, стр. 87
Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в общия ред на облагане по ЗОДФЛ - 2004 г.
авторски материал, стр. 251
Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в облагането с окончателен годишен патентен данък - 2004 г.
авторски материал, стр. 264
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2004 г.
авторски материал, стр. 402
Коментар на промените в Закона за акцизите - 2004 г.
авторски материал, стр. 477
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни данъци - 2004 г.
авторски материал, стр. 550
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни такси - 2004 г.
авторски материал, стр. 563
Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Общи положения - 2004 г.
авторски материал, стр. 711
Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Производство по регистрация - 2004 г.
авторски материал, стр. 714
Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Данъчно производство - 2004 г.
авторски материал, стр. 719
Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Събиране на вземанията - 2004 г.
авторски материал, стр. 757