ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 1
Прилагане на метода на собствения капитал за отчитане на инвестициите
авторски материал, стр. 5
Отчитане на “редовни” покупки и продажби на финансови активи по дата на търгуване и дата на уреждане
авторски материал, стр. 10
Заповед № ЗМФ-949 от 06.11.2003 г. на МФ за определяне състава на Националния съвет по счетоводство
административна практика, стр. 14
Нови изменения и допълнения на ЗКПО за 2004 г.
авторски материал, стр. 16
Ефективен процент на корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 30
Промените в Закона за облагане доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2004
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2004
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 4/2004
авторски материал, стр. 42
Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 3/2004
авторски материал, стр. 42
Промените в ЗДДС, свързани с данъчния режим на доставките на стоки и услуги по глава 14 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 43
Специфичен случай на дата на възникване на данъчното събитие ­ чл. 26, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 49
Промените в Закона за местните данъци и такси през 2004 г.
авторски материал, стр. 53
Обжалване на данъчни ревизионни актове по съдебен ред
авторски материал, стр. 58
Промени във функционирането на режима “транзит”
авторски материал, стр. 65
Новата Наредба за задължителното застраховане
авторски материал, стр. 71
Синтетични финансови продукти
авторски материал, стр. 76
Семейно подоходно облагане
авторски материал, стр. 88