ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2003 г., кн. 12
Отделяне чрез учредяване на еднолични търговски дружества ­ начин за преобразуване на приватизирани акционерни дружества
авторски материал, стр. 5
Следва ли да се представя решение на АД при вписване на сделки с търговско предприятие
авторски материал, стр. 13
Решение № 1091 от 01.07.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 18
Решение № 1397 от 03.11.2003 г. ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 20
Допустимост на промени в договорната ипотека, обезпечаваща банков кредит 
авторски материал, стр. 22
Решение № 1246 от 16.10.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 29
Решение по ВАД № 124/2002 г. постановено на 24.04.2003 г.
арбитражна практика, стр. 31
Оспорване на преобразуването на търговски дружества
авторски материал, стр. 33
Действия на публичния изпълнител по принудително изпълнение
авторски материал, стр. 39
Парични задължения и лихва
авторски материал, стр. 41
Решение по ВАД № 86/2002 г. постановено на 12.02.2002 г.
арбитражна практика, стр. 42
Опит за дефиниране на неплатежоспособността според новата редакция на чл. 608 от Търговския закон
авторски материал, стр. 44
Промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
авторски материал, стр. 49
Встъпването в дълг ­ възможност за обезпечаване на емисия облигации
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори на Комисията за финансов надзор - 1/2003
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори на Комисията за финансов надзор - 2/2003
административна практика, стр. 59
Новият Закон за далекосъобщенията ще либерализира телекомуникационния пазар
авторски материал, стр. 60
Проблеми за оценка на контрола при концентрация на стопанска дейност по Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 66
Услугите, предоставяни от Българския институт по стандартизация, се заплащат по тарифа
авторски материал, стр. 72