ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 11
Нетната инвестиция в лизинговия договор
авторски материал, стр. 5
Промени в приблизителни счетоводни оценки в счетоводната политика съгласно МСС 8
авторски материал, стр. 11
Рискът и лихвеният суап ­ същност и счетоводни аспекти ­
авторски материал, стр. 16
Увеличения на финансовия резултат с постоянните данъчни разлики
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 15/2003
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 14/2003
авторски материал, стр. 31
Данъчно облагане на доходите на нотариусите
авторски материал, стр. 33
Писмо № 24-28-107 от 15.09.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори по прилагането на чл. 77, ал. 2 ЗДДС - 1/2003
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по прилагането на чл. 77, ал. 2 ЗДДС - 2/2003
авторски материал, стр. 37
Съкратени срокове за възстановяване на ДДС по чл. 77, ал. 2 ЗДДС
авторски материал, стр. 39
Писмо № 24-00-979 от 17.09.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 47
Законът за управление на отпадъците и таксата за битови отпадъци
авторски материал, стр. 49
Правомощия на органите на данъчната администрация. Права и задължения на данъчните субекти
авторски материал, стр. 51
Митническо задължение
авторски материал, стр. 58
Новата международна Конвенция за временен внос на стоки за пълното хармонизиране на митническото ни законодателство с общоевропейското
авторски материал, стр. 63
Задължения на застрахователя за даване на преддоговорна информация преди сключване на застрахователния договор
авторски материал, стр. 70
Относно промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 71 от 2003 г.) ­
авторски материал, стр. 73
Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятията от реалния сектор за 2003 година
авторски материал, стр. 88
Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на бюджетните предприятия за 2003 година
авторски материал, стр. 91