ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 10
Срочен трудов договор. Трудов договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 5
Изисквания за заемане на длъжността “счетоводител”
авторски материал, стр. 13
Дължимият размер на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 13
Работа при същия работодател с няколко трудови правоотношения и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 19
Правна закрила на непълнолетните работници и служители
авторски материал, стр. 21
Срочният трудов договор може да бъде прекратен и през време на отпуск по болест
авторски материал, стр. 25
Съкращението в щата трябва да е реално
авторски материал, стр. 27
Решение № 314 от 15.02.2002 г. на ВКС, III г.о.
авторски материал, стр. 28
Съдебното производство по спорове за законосъобразност на уволнения на държавни служители ­ въпроси и отговори
авторски материал, стр. 30
Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение не може да има обратно действие 35
авторски материал, стр. 35
Неплатени заплати се търсят с лихвите в тригодишен срок
авторски материал, стр. 37
Елементи на брутното трудово възнаграждение като база за изчисление на обезщетенията по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 38
Права и задължения на работодателя на пазара на труда
авторски материал, стр. 46
Относно правото на регистрация на лицата след прекратяване участието им в националната програма “от социални помощи към осигуряване на заетост”
авторски материал, стр. 52
Право на регистрация и изплащане на парично обезщетение за безработица след прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 9 КТ
авторски материал, стр. 54
Система за централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 57
Система за централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 57
Осигурителни вноски за лица, назначени по чл. 114 КТ
авторски материал, стр. 63
Осигурителни вноски за лица, назначени по чл. 114 КТ
авторски материал, стр. 63
Право на семейни помощи за деца от самотни родители
авторски материал, стр. 64
Указания относно прилагането на ППЗСП ­ глава трета “Социални услуги”
административна практика, стр. 64
Писмо № 26-609-1 от 19.082003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-609-1 от 19.082003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Обезщетението по чл. 331 КТ ­ осигурителни вноски, данъчно облагане
авторски материал, стр. 66
Обезщетението по чл. 331 КТ ­ осигурителни вноски, данъчно облагане
авторски материал, стр. 66
Обезщетението по чл. 331 КТ ­ осигурителни вноски, данъчно облагане
авторски материал, стр. 66
Писмо № 94 Л-157-1 от 29.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 94 Л-157-1 от 29.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 04-02-645 от 24.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-02-645 от 24.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Наследствена пенсия ­ ред и условия за получаване
авторски материал, стр. 70
Наследствена пенсия ­ ред и условия за получаване
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 8/2003
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 8/2003
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 9/2003
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 9/2003
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 10/2003
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 10/2003
авторски материал, стр. 74
Преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 75
Преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 75
Кога две пенсии се получават едновременно
авторски материал, стр. 77
Кога две пенсии се получават едновременно
авторски материал, стр. 77
Писмо № 26-619-1 от 08.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Писмо № 26-619-1 от 08.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Писмо № 04-02-658 от 23.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 04-02-658 от 23.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 66-28-37 от 11.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 92-238-1 от 03.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 66-28-37 от 11.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 92-238-1 от 03.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ във връзка с експертиза на работоспособността
авторски материал, стр. 81
Дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ във връзка с експертиза на работоспособността
авторски материал, стр. 81
Писмо № 19-03-121 от 02.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-03-121 от 02.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-03-122 от 02.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № 19-03-122 от 02.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85